Jednym z podstawowych elementów projektu zaopatrzenia placu budowy w energie elektryczna jest obliczenie ilosci i mocy stacji transformatorowych

Jednym z podstawowych elementów projektu zaopatrzenia placu budowy w energię elektryczną jest obliczenie ilości i mocy stacji transformatorowych. Moc pozorną Ppoz stacji transformatorowej lub zespołu prądotwórczego, obsługującego całość urządzeń placu budowy lub jego części, można obliczyć z uproszczone go wzoru gdzie: P, – moc zainstalowanych silników na budowie, kW, Ps« – moc zapotrzebowania energii elektrycznej dla celów oświetlenia wewnętrznego, kW, Poz -_ moc zapotrzebowania energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego, kW, K. – współczynnik jednoczesności pracy silników, Kow – współczynnik jednoczesności oświetlenia wewnętrznego, Koz – współczynnik jednoczesności oświetlenia zewnętrznego, cos P – współczynnik mocy, 1,10 – współczynnik strat w sieci. Współczynniki jednoczesności poboru energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego (oświetlenie terenu oraz zewnętrznych miejsc pracy o dowolnej liczbie punktów) przyjmuje się równe 1. Uproszczony wzór na moc pozorną Ppoz stacji transformatorowej stosowany jest w tych przypadkach, gdy maksimum zapotrzebowania energii elektrycznej na placu budowy pokrywa się z maksimum zapotrzebowania tej energii u wszystkich użytkowników (zapotrzebowanie energii dla silników maszyn, dla oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego). Continue reading „Jednym z podstawowych elementów projektu zaopatrzenia placu budowy w energie elektryczna jest obliczenie ilosci i mocy stacji transformatorowych”

Moc zainstalowana na placu budowy stanowi sume mocy znamionowych wszystkich zastosowanych odbiorników

Moc zainstalowana na placu budowy stanowi sumę mocy znamionowych wszystkich zastosowanych odbiorników. Moc zainstalowana silników podana jest z reguły na tabliczkach znamionowych. Moc dla oświetlenia oblicza się na podstawie rzeczywistych powierzchni oświetlanych pomnożonych przez wskaźniki dla mocy instalowanej (W/100 m2). Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji i urządzeń elektrycznych na placu budowy, realizowanej równocześnie z projektem technologii i organizacji budowy, uzależniony jest od charakteru tego projektu (wstępny i techniczno- -roboczy) oraz od kategorii placów budowy (I, II, III, IV, i V). Projekt tymczasowego zaopatrzenia urządzeń placu budowy w energię elektryczną powinien przede wszystkim zawierać: – wykaz punktów zapotrzebowania i moc energii elektrycznej potrzebnej dla obsługi tych punktów, – rodzaje źródeł energii elektrycznej, – ilość stacji transformatorowych, miejsca ich lokalizacji, przebieg sieci energetycznej, – obliczenie sieci energetycznej i wybór transformatorów, – roboczy projekt sieci i urządzeń sieciowych. Continue reading „Moc zainstalowana na placu budowy stanowi sume mocy znamionowych wszystkich zastosowanych odbiorników”

Energia elektryczna pokrywa w coraz szerszym zakresie potrzeby nowoczesnej budowy, tak iz procentowy udzial kosztów tej energii siega juz 1-:-2% ogólnych kosztów budowy

Energia elektryczna pokrywa w coraz szerszym zakresie potrzeby nowoczesnej budowy, tak iż procentowy udział kosztów tej energii sięga już 1-:-2% ogólnych kosztów budowy. Źródłem energii elektrycznej na budowie może być: – sieć energetyczna niskiego napięcia zawieszona na podporach lub w postaci kabla, łącząca instalację odbiorczą za pomocą przyłącza powietrznego lub kablowego, – sieć energetyczna wysokiego napięcia zawieszona na podporach bądź w postaci kabla, przy czym napięcie (6, 10 lub 20 kV) jest obniżone do niezbędnego niskiego napięcia (380/220 V lub 3 X 220 V) za pomocą transformatora, – własne zespoły prądotwórcze (gdy oddalenie placu budowy od linii energetycznych czyni przyłączenie do nich nieekonomicznym). Z punktu widzenia zapotrzebowania energii elektrycznej place budowy dzielą się na 5 kategorii. Kategoria pierwsza – małe place budowy o mocy zainstalowanej do 25 kW (zasilanie niskim napięciem). Kategoria druga – średnie place b udowy o mocy zainstalowanej 25-:-100 kW (zasilanie niskim napięciem). Continue reading „Energia elektryczna pokrywa w coraz szerszym zakresie potrzeby nowoczesnej budowy, tak iz procentowy udzial kosztów tej energii siega juz 1-:-2% ogólnych kosztów budowy”

Szczególowe obliczanie ogólnego zuzycia wody na cele produkcyjne Qprort odbywa sie na podstawie ogólnego harmonogramu budowy

Szczegółowe obliczanie ogólnego zużycia wody na cele produkcyjne Qprort odbywa się na podstawie ogólnego harmonogramu budowy. Wybierając z tego harmonogramu ilości robót wymagające zastosowania wody i mnożąc je przez wskaźniki jej zużycia na cele produkcyjne można przedstawić graficznie przebieg zużycia wody w okresie wznoszenia budowy i określić z wykresu maksymalne zużycie i czas, w którym ono występuje (zazwyczaj przy równoczesnym wykonywaniu robót murowych i żelbetowych monolitycznych). Określoną w ten sposób wielkość zużycia wody należy, ze względu na nierównomierność jej poboru, pomnożyć przez współczynnik nierównomierności KI który dla całej budowy przyjmuje się równy 1,6, dla poszczególnych robót budowlanych- 1,5, dla maszyn budowlanych i transportowych – 2,0, a dla wytwórni pomocniczych -1,25. Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowe Qg08P można określić posiłkując się danymi. Współczynnik nierównomierności po boru wody na placu budowy na te cele przyjmuje się zazwyczaj w wysokości 2,7, a w osiedlu mieszkaniowym na placu budowy – 2,0. Continue reading „Szczególowe obliczanie ogólnego zuzycia wody na cele produkcyjne Qprort odbywa sie na podstawie ogólnego harmonogramu budowy”

Ochrona od porazen

Ochrona od porażeń. Zmienne warunki pracy i częste przemieszczanie urządzeń elektrycznych na placach budowy i zależność ich od warunków atmosferycznych powodują, iż urządzenia te powinny być zaliczane z punktu widzenia bezpieczeństwa jako pracujące w warunkach najgorszych, co w sposób istotny wpływa na dobór ochron i większości napięć. Tymczasowe urządzenia elektryczne na otwartych placach budowy wymagają stałej i starannej konserwacji przez monterów-elektryków. Jednym z niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem tymczasowych urządzeń elektrycznych na placach budowy są przypadki zniszczenia izolacji przewodów, wskutek czego maszyna lub urządzenie elektryczne może się znaleźć pod prądem o napięciu sieci zasilającej, co niemal zawsze powoduje porażenie. Na placach budowy stosować można do urządzeń elektrycznych następujące środki ochronne: uziemienie, zerowanie ochronne, wyłączniki ochronne, obniżanie napięcia roboczego, separacja od biornika itp. Continue reading „Ochrona od porazen”

Najmniejsza odleglosc przewodów golych od terenu wynosi 5 m, a od miejsca, w którym moze sie znalezc czlowiek (rusztowanie), wynosi 3 m

Najmniejsza odległość przewodów gołych od terenu wynosi 5 m, a od miejsca, w którym może się znaleźć człowiek (rusztowanie), wynosi 3 m. Odstępy pomiędzy przewodami linii wynoszą co najmniej: 25 cm – w płaszczyźnie pionowej, 35 cm-w układzie poziomym lub skośnym. Spadek napięcia w liniach głównych przy transformatorze nie może być większy niż 1–; -2%, a w końcu linii głównej – niż 5%. Przekroje przewodów ustala się za pomocą nomogramów, sporządzanych oddzielnie, zależnie od materiałów, z których przewody są wykonane . Podpory linii napowietrznych. Continue reading „Najmniejsza odleglosc przewodów golych od terenu wynosi 5 m, a od miejsca, w którym moze sie znalezc czlowiek (rusztowanie), wynosi 3 m”

Schemat mieszany stosuje sie na duzych placach budowy, przy czym niektóre rejony placu budowy obslugiwane sa ukladami promienistymi, a inne pierscieniowymi

Schemat mieszany stosuje się na dużych placach budowy, przy czym niektóre rejony placu budowy obsługiwane są układami promienistymi, a inne pierścieniowymi. Na dużych budowach należy w zasadzie dążyć do tego, aby sieć elektryczna składała się z oddzielnych obwodów dla siły i światła (w celu uniezależnienia oświetlenia od uszkodzeń w sieci dla siły), zawieszonych na wspólnych podporach. Pożądane jest również, aby na wielkich budowach sieć siły składała się z obwodów obsługujących poszczególne ośrodki zapotrzebowania (wytwórnie pomocnicze prefabrykatów, wytwórnie pomocnicze masy betonowej itp. ). Sieć elektryczna. Continue reading „Schemat mieszany stosuje sie na duzych placach budowy, przy czym niektóre rejony placu budowy obslugiwane sa ukladami promienistymi, a inne pierscieniowymi”

Najkorzystniejszy promien obslugi transformatora obnizajacego napiecie do 380/220 V wynosi 300-700 m

Najkorzystniejszy promień obsługi transformatora obniżającego napięcie do 380/220 V wynosi 300-700 m. Ponieważ tymczasowe stacje transformatorowe eksploatowane są na placach budowy w stosunkowo krótkim czasie, dlatego można je wykonywać w postaci stacji odkrytych umieszczonych na drewnianych podporach (np. o mocy zapotrzebowania do 250 kV A typu STSb 250/20 produkcji krajowej). Natomiast w warunkach budownictwa liniowego (drogi, rurociągi itp. ) stosować można stacje transformatorowe przewoźne, przemieszczane w miarę postępu robót z jednego odcinka na następny (np. Continue reading „Najkorzystniejszy promien obslugi transformatora obnizajacego napiecie do 380/220 V wynosi 300-700 m”

Aby zapewnic zaopatrzenie w wode nalezy: ustalic wydajnosc zródla, wahania poziomów wody w zródle oraz zbadac jakosc wody

Aby zapewnić zaopatrzenie w wodę należy: ustalić wydajność źródła, wahania poziomów wody w źródle oraz zbadać jakość wody. Jeżeli na budowie zachodzi potrzeba użycia wody ze zbiorników otwartych lub wgłębnych, należy ją poddać badaniom chemicznym, a często także bakteriologicznym. ZAOPATRZENIE BUDOWY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną powinno być dokonane na podstawie specjalnego projektu, który stanowi integralną część projektu organizacji i wykonania budowy. Projekt ten bywa zazwyczaj sporządzany jako wstępny lub techniczno-roboczy. Instalacja elektryczna na placu budowy powinna być projektowana równocześnie ze sporządzaniem projektu organizacji i wykonania budowy. Continue reading „Aby zapewnic zaopatrzenie w wode nalezy: ustalic wydajnosc zródla, wahania poziomów wody w zródle oraz zbadac jakosc wody”

Przy doborze sprezarki zasilajacej okreslona liczbe narzedzi nalezy zuzycie powietrza przez te narzedzia pomnozyc przez cisnienie, przy którym one pracuja

Przy doborze sprężarki zasilającej określoną liczbę narzędzi należy zużycie powietrza przez te narzędzia pomnożyć przez ciśnienie, przy którym one pracują. Przy instalacjach sprężarkowych przesyłających powietrze na większe odległości stosuje się rurociągi stalowe (w budownictwie mostowym), przy czym odległości odbiornika od sprężarki nie powinny być większe niż 0,5 km, a wyjątkowo – niż 1,5 km. Schemat rurociągów stosuje się promienisty. Sprężone powietrze do narzędzi doprowadza się za pomocą węży gumowych. Średnice przewodów określa się w zależności od objętości zasysanego przez sprężarkę powietrza oraz długości i średnicy przewodów. Continue reading „Przy doborze sprezarki zasilajacej okreslona liczbe narzedzi nalezy zuzycie powietrza przez te narzedzia pomnozyc przez cisnienie, przy którym one pracuja”