Sumaryczne ilosci scieków gospodarczych

Przedstawione dotychczas stwierdzenia upoważniają do przyjęcia za podstawę do obliczania ilości ścieków miejskich Wytyczne techniczne projektowania wielkości wodociągu komunalnego w zakresie zapotrzebowania wody; , które ustalają ilość wody dostarczanej przez wodociągi publiczne na cele bytowo-gospodarcze mieszkańców, na cele gospodarcze zakładów i instytucji użyteczności publicznej oraz na cele ogólnokomunalne jak również współczynniki nierównomierności w zależności od wielkości miasta oraz w zależności od wyposażenia budynków w mieście w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne. Sumaryczne ilości ścieków gospodarczych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na mieszkańca na podstawie zmienionego normatywu wodociągowego. [podobne: domki ogrodowe, domki z drewna, Domki letniskowe Ostrowo ]

Obliczanie przeplywów scieków w sieci

W liczbach uwzględniono ilości wody i współczynniki nierównomierności poboru w gospodarstwach domowych, zakładach pracy i zakładach użyteczności publicznej, woda pobrana z wodociągu na inne cele – poza wskazanymi – na ogół nie trafia do sieci kanalizacyjnej. Obliczanie przepływów ścieków w sieci opieramy na wskaźnikach odpływu z 1 ha powierzchni zabudowanej. Wskaźniki te wyliczamy ze wzoru q = qN gdzie: q – ilości odpływających ścieków, lisek ha, q – jednostkowy odpływ, l/M sek, N – liczba mieszkańców na hektar, M/ha, biorąc wskaźniki ilości ścieków na 1 M , a gęstość zaludnienia N z planów zagospodarowania przestrzennego miasta. [przypisy: domki z drewna, domy z drewna całoroczne, domki letniskowe ]