Energia elektryczna pokrywa w coraz szerszym zakresie potrzeby nowoczesnej budowy, tak iz procentowy udzial kosztów tej energii siega juz 1-:-2% ogólnych kosztów budowy

Energia elektryczna pokrywa w coraz szerszym zakresie potrzeby nowoczesnej budowy, tak iż procentowy udział kosztów tej energii sięga już 1-:-2% ogólnych kosztów budowy. Źródłem energii elektrycznej na budowie może być: – sieć energetyczna niskiego napięcia zawieszona na podporach lub w postaci kabla, łącząca instalację odbiorczą za pomocą przyłącza powietrznego lub kablowego, – sieć energetyczna wysokiego napięcia zawieszona na podporach bądź w postaci kabla, przy czym napięcie (6, 10 lub 20 kV) jest obniżone do niezbędnego niskiego napięcia (380/220 V lub 3 X 220 V) za pomocą transformatora, – własne zespoły prądotwórcze (gdy oddalenie placu budowy od linii energetycznych czyni przyłączenie do nich nieekonomicznym). Z punktu widzenia zapotrzebowania energii elektrycznej place budowy dzielą się na 5 kategorii. Kategoria pierwsza – małe place budowy o mocy zainstalowanej do 25 kW (zasilanie niskim napięciem). Kategoria druga – średnie place b udowy o mocy zainstalowanej 25-:-100 kW (zasilanie niskim napięciem). Continue reading „Energia elektryczna pokrywa w coraz szerszym zakresie potrzeby nowoczesnej budowy, tak iz procentowy udzial kosztów tej energii siega juz 1-:-2% ogólnych kosztów budowy”

Moc zainstalowana na placu budowy stanowi sume mocy znamionowych wszystkich zastosowanych odbiorników

Moc zainstalowana na placu budowy stanowi sumę mocy znamionowych wszystkich zastosowanych odbiorników. Moc zainstalowana silników podana jest z reguły na tabliczkach znamionowych. Moc dla oświetlenia oblicza się na podstawie rzeczywistych powierzchni oświetlanych pomnożonych przez wskaźniki dla mocy instalowanej (W/100 m2). Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji i urządzeń elektrycznych na placu budowy, realizowanej równocześnie z projektem technologii i organizacji budowy, uzależniony jest od charakteru tego projektu (wstępny i techniczno- -roboczy) oraz od kategorii placów budowy (I, II, III, IV, i V). Projekt tymczasowego zaopatrzenia urządzeń placu budowy w energię elektryczną powinien przede wszystkim zawierać: – wykaz punktów zapotrzebowania i moc energii elektrycznej potrzebnej dla obsługi tych punktów, – rodzaje źródeł energii elektrycznej, – ilość stacji transformatorowych, miejsca ich lokalizacji, przebieg sieci energetycznej, – obliczenie sieci energetycznej i wybór transformatorów, – roboczy projekt sieci i urządzeń sieciowych. Continue reading „Moc zainstalowana na placu budowy stanowi sume mocy znamionowych wszystkich zastosowanych odbiorników”

Jednym z podstawowych elementów projektu zaopatrzenia placu budowy w energie elektryczna jest obliczenie ilosci i mocy stacji transformatorowych

Jednym z podstawowych elementów projektu zaopatrzenia placu budowy w energię elektryczną jest obliczenie ilości i mocy stacji transformatorowych. Moc pozorną Ppoz stacji transformatorowej lub zespołu prądotwórczego, obsługującego całość urządzeń placu budowy lub jego części, można obliczyć z uproszczone go wzoru gdzie: P, – moc zainstalowanych silników na budowie, kW, Ps« – moc zapotrzebowania energii elektrycznej dla celów oświetlenia wewnętrznego, kW, Poz -_ moc zapotrzebowania energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego, kW, K. – współczynnik jednoczesności pracy silników, Kow – współczynnik jednoczesności oświetlenia wewnętrznego, Koz – współczynnik jednoczesności oświetlenia zewnętrznego, cos P – współczynnik mocy, 1,10 – współczynnik strat w sieci. Współczynniki jednoczesności poboru energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego (oświetlenie terenu oraz zewnętrznych miejsc pracy o dowolnej liczbie punktów) przyjmuje się równe 1. Uproszczony wzór na moc pozorną Ppoz stacji transformatorowej stosowany jest w tych przypadkach, gdy maksimum zapotrzebowania energii elektrycznej na placu budowy pokrywa się z maksimum zapotrzebowania tej energii u wszystkich użytkowników (zapotrzebowanie energii dla silników maszyn, dla oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego). Continue reading „Jednym z podstawowych elementów projektu zaopatrzenia placu budowy w energie elektryczna jest obliczenie ilosci i mocy stacji transformatorowych”

Z powodu trudnosci uzyskania na placach budowy wlasciwej opornosci uziomów (brak uziomów naturalnych) – ten sposób ochrony przeciwporazeniowej jest znacznie utrudniony

Z powodu trudności uzyskania na placach budowy właściwej oporności uziomów (brak uziomów naturalnych) – ten sposób ochrony przeciwporażeniowej jest znacznie utrudniony. Zerowanie ochronne polega na połączeniu kadłubów, osłon itp. z uziemionym przewodem zerowym. Jest to najskuteczniejszy środek ochrony przed porażeniem, lecz możliwy tylko w układach sieci zasilających z przewodem zerowym (wymagane uzgodnienie z zakładem energetycznym). Wyłączniki ochronne nadnapięciowe przerywają dopływ prądu do urządzenia elektrycznego, gdy obudowa silnika znajdzie się pod napięciem względem ziemi (np. Continue reading „Z powodu trudnosci uzyskania na placach budowy wlasciwej opornosci uziomów (brak uziomów naturalnych) – ten sposób ochrony przeciwporazeniowej jest znacznie utrudniony”

Planowanie dyrektywne jest planowaniem wyjsciowym i równoczesnie zasadniczym

Planowanie dyrektywne jest planowaniem wyjściowym i równocześnie zasadniczym. Terminy ukończenia obiektów określone w planie dyrektywnym powinny być obowiązujące. Natomiast realizacja tych terminów odbywa się przy pomocy planowania operatywnego, które w swej istocie stanowi metodę realizacji planów dyrektywnych. Aby planowanie dyrektywne mogło odegrać taką rolę, powinno być oparte zarówno na ścisłych danych wyjściowych, jak i ścisłych przesłankach metodycznych zastosowanych do tego planowania, w przeciwnym bowiem przypadku już wkrótce po rozpoczęciu budowy zaczną powstawać rozbieżności pomiędzy planowaniem operatywnym a dyrektywnym. Z tego względu dyrektywne planowanie budowy powinno przebiegać równolegle i w ścisłym związku z opracowywaniem wstępnego projektu organizacji budowy. Continue reading „Planowanie dyrektywne jest planowaniem wyjsciowym i równoczesnie zasadniczym”

URZADZENIA POROZUMIEWAWCZE OGÓLNE ORAZ TYPU DYSPOZYTORSKIEGO

URZĄDZENIA POROZUMIEWAWCZE OGÓLNE ORAZ TYPU DYSPOZYTORSKIEGO . 9. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY Kolejność realizacji zagospodarowania placu budowy jest zasadniczo odmienna od kolejności jego projektowania . W pierwszej kolejności należy budować pomieszczenia dla kierownictwa budowy oraz tymczasowe magazyny, przy czym równocześnie należy rozpoczynać budowę zaplecza socjalno-bytowego dla potrzeb załogi (przede wszystkim generalnego wykonawcy), tj. hoteli robotniczych (jeżeli budowa korzystać będzie z robotników zamiejscowych), stołówki, świetlicy itp. Continue reading „URZADZENIA POROZUMIEWAWCZE OGÓLNE ORAZ TYPU DYSPOZYTORSKIEGO”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Nagrody Katerva – otwarte dla nominacji

Process-Zero, Net-Zero Retrofit budynku rządowego w Los Angeles, pierwotnie zbudowany w 1965 roku.
Dzięki uprzejmości HOK i Vanderweil Katerva nie szuka pomysłów, które poprawią świat małymi krokami.
Szukamy pomysłów niwelujących paradygmat.
Nasi laureaci nie przenoszą igły, jeśli chodzi o efektywność, styl życia czy konsumpcję; całkowicie zmieniają grę.
To święto radykalnej innowacji i przyspieszenia bardzo potrzebnej zmiany. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Nagrody Katerva – otwarte dla nominacji”