Wstepnie obliczone srednice przewodów wodociagowych sprawdza sie poprzez okreslenie spadku cisnienia na drodze od pompy do miejsca poboru wody przez uzytkowników

Wstępnie obliczone średnice przewodów wodociągowych sprawdza się poprzez określenie spadku ciśnienia na drodze od pompy do miejsca poboru wody przez użytkowników. Spadek ten równy sumie spadków wywołanych oporami przepływu, wysokości geometrycznej i zadanej wysokości słupa wody w miejscu poboru powinien być mniejszy od ciśnienia na przewodzie pompy. Uzbrojenie sieci składa się z licznych elementów, spośród których do głównych zaliczyć można: – zasuwy służące do wyłączania poszczególnych odcinków sieci lub całej sieci, – odpowietrzniki, osadniki, studzienki służące dla zabezpieczenia racjonalnego przebiegu wody w sieci, – wodomierze służące do odmierzania zużywanej wody, – hydranty służące do celów pożarowych, których miejsca zlokalizowania powinny być wyraźnie zaznaczone w terenie; średnica przewodu doprowadzającego do hydranta przeciwpożarowego nie może być mniejsza niż 2. Tymczasową sieć wodociągową wykonuje się zazwycza j dla pokrycia wszystkich potrzeb budowy, tj. produkcyjnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Jednakże w przypadkach gdy wymagania w stosunku do wody dla celów produkcyjnych i bytowych są różne, może okazać się konieczne i opłacalne zaprojektowanie dwóch sieci, z których jedną, pokrywającą potrzeby produkcyjne i przeciwpożarowe, zaopatrywać się będzie z otwartego zbiornika wody (jeziora, rzeki), a drugą, pokrywającą potrzeby bytowe – ze zbiorników wgłębnych (studnie wiercone). Źródłem zaopatrzenia budowy w wodę może być istniejący wodociąg, zbiorniki powierzchniowe (jeziora, rzeki), zazwyczaj zawierające wody zanieczyszczone, lecz miękkie lub zbiorniki podziemne (wody gruntowe, artezyjskie) mniej zanieczyszczone, lecz twarde. [więcej w: instalacja co projekt, budowa domu koszty, bodzio łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: bodzio łódź budowa domu koszty instalacja co projekt