ELASTENY – POLIIZOBUTYLEN, KAUCZUK BUTYLOWY

ELASTENY – POLIIZOBUTYLEN, KAUCZUK BUTYLOWY I INNE Wprowadzenie. Prace nad polimeryzacją olefin, jak na przykład nad etylenem, propylenem, izobutylenem itp. , były prowadzone od wielu lat; głównym celem tych prac było polepszenie własności paliw motorowych. Spośród wielu otrzymanych produktów niektóre uzyskały bardzo duże znaczenie w dziedzinie tworzyw sztucznych i kauczuków syntetycznych. Jak można było się spodziewać, wszystkie te materiały są termoplastyczne wskutek braku układu sprzężonego podwójnych wiązań. Jednym z najbardziej charakterystycznych polimerów etylenu jest grupa polimerów polietylenów; produkowane są one pod nazwą handlową Alkathene. Produkcja ich wynosi tysiące ton. Polietylen produkowany jest przeważnie do celów elektrotechnicznych. W ZSRR z etylenu otrzymywane są stałe elastomery. Jest to jeden z materiałów tego rodzaju, w którym przeważają własności plastyczne. Z drugiej strony materiałem, w którym przeważają własności elastyczne jest poli-izobutylen (chociaż jest on materiałem termoplastycznym). Inny typ polimeru został wyprodukowany na drodze kopolimeryzacji poliizobutylenu z niewielkimi ilościami takich dwuolefinów, jak butadien; otrzymano polimer posiadający w cząsteczce podwójne wiązanie sprzężone. Produkty te zwane kauczukami butylowymi są elastyczne i termoutwardzalne. Innym rodzajem olefiny jest styren. Polistyreny posiadają bardzo wyraźne własności kauczuku powstającego w temperaturach wyższych; ponieważ jednak w normalnych temperaturach nie są elastyczne, nie będą one tutaj bliże] omawiane. Największą wadą tych materiałów jest ich kruchość, której nie można usunąć żadną z metod plastyfikacji Ciekawe jest, że właściwie do tej grupy materiałów należy Buna S, gdyż jest ona czystym węglowodorem otrzymywanym z olefiny (oraz z dwu- olefiny). Wszystkie te materiały są czystymi węglowodorami o wybitnych własnościach dielektrycznych. [patrz też: harmonogram dyrektywny , budowa domu koszty , nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu  ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty harmonogram dyrektywny nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu