Szczególowe obliczanie ogólnego zuzycia wody na cele produkcyjne Qprort odbywa sie na podstawie ogólnego harmonogramu budowy

Szczegółowe obliczanie ogólnego zużycia wody na cele produkcyjne Qprort odbywa się na podstawie ogólnego harmonogramu budowy. Wybierając z tego harmonogramu ilości robót wymagające zastosowania wody i mnożąc je przez wskaźniki jej zużycia na cele produkcyjne można przedstawić graficznie przebieg zużycia wody w okresie wznoszenia budowy i określić z wykresu maksymalne zużycie i czas, w którym ono występuje (zazwyczaj przy równoczesnym wykonywaniu robót murowych i żelbetowych monolitycznych). Określoną w ten sposób wielkość zużycia wody należy, ze względu na nierównomierność jej poboru, pomnożyć przez współczynnik nierównomierności KI który dla całej budowy przyjmuje się równy 1,6, dla poszczególnych robót budowlanych- 1,5, dla maszyn budowlanych i transportowych – 2,0, a dla wytwórni pomocniczych -1,25. Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowe Qg08P można określić posiłkując się danymi. Współczynnik nierównomierności po boru wody na placu budowy na te cele przyjmuje się zazwyczaj w wysokości 2,7, a w osiedlu mieszkaniowym na placu budowy – 2,0. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe Qppoż zależy, zgodnie z polskimi przepisami o projektowaniu wodociągów przeciwpożarowych, od liczby kondygnacji budynków oraz od sposobu zabudowy. Niezależnie od tych ogólnych wskazówek zapotrzebowanie wody przeciwpożarowej należy z reguły uzgadniać z miejscowymi organami straży pożarnej. Rozstaw hydrantów przeciwpożarowych nie powinien być większy niż 100 m, przy czym odległość ich od wznoszonego budynku nie powinna być większa niż 25 m i nie mniejsza niż 10 m. [podobne: less skała, deska tarasowa modrzew syberyjski, przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa modrzew syberyjski less skała przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje