ELASTENY – POLIIZOBUTYLEN, KAUCZUK BUTYLOWY

ELASTENY – POLIIZOBUTYLEN, KAUCZUK BUTYLOWY I INNE Wprowadzenie. Prace nad polimeryzacją olefin, jak na przykład nad etylenem, propylenem, izobutylenem itp. , były prowadzone od wielu lat; głównym celem tych prac było polepszenie własności paliw motorowych. Spośród wielu otrzymanych produktów niektóre uzyskały bardzo duże znaczenie w dziedzinie tworzyw sztucznych i kauczuków syntetycznych. Jak można było się spodziewać, wszystkie te materiały są termoplastyczne wskutek braku układu sprzężonego podwójnych wiązań. Continue reading „ELASTENY – POLIIZOBUTYLEN, KAUCZUK BUTYLOWY”

Wlasnosci poliizobutylenu

Własności poliizobutylenu. Niższe polimery izobutylenu, jak dirnery i trimery są przezroczystymi cieczami o małej lepkości. W miarę wzrostu ciężaru cząsteczkowego wzrasta również lepkość polimerów. Według Thomasa przejście od cieczy lepkich do ciał stałych zachodzi przy ciężarze cząsteczkowym około 27 000. Wszystkie produkty polimeryzacji izobutylenu są bez smaku i bez zapachu. Continue reading „Wlasnosci poliizobutylenu”

W technice sanitarnej mamy najczesciej do czynienia z badaniami odbiorczymi

BADANIE POMP 1. Klasyfikacja badań Badania hydrauliczne pomp polegają na doświadczalnym wyznaczeniu zależności funkcyjnych między wielkościami fizycznymi, charakteryzującymi działanie pompy w pewnych z góry założonych zakresach zmienności parametrów podstawowych. W zależności od celu badania pomp dzielimy na: 1) badania prototypu, przeprowadzane systematycznie na pompach mających tworzyć serię produkcyjną, 2) badania odbiorcze, dokonywane w laboratorium fabrycznym lub na miejscu wbudowania, 3) badania eksploatacyjne, mające na celu bieżącą kontrolę stanu pomp i prawidłowości ich działania. W technice sanitarnej mamy najczęściej do czynienia z badaniami odbiorczymi, przeprowadzanymi w zakresie przewidzianym w umowie o dostawę i badaniami eksploatacyjnymi, dokonywanymi po każdej naprawie głównej lub po uzupełnieniu pompowni nowymi pompami, które mają współpracować z pompami poprzednio zainstalowanymi. W rozdziale tym zajmiemy się badaniami własności hydraulicznych pomp tłokowych i pomp wirowych. Continue reading „W technice sanitarnej mamy najczesciej do czynienia z badaniami odbiorczymi”

Wykopy na ulicach lub drogach

Wykopy na ulicach lub drogach ogradza się zastawami w postaci łat drewnianych, zawieszonych na stojakach wysokości około 1,0 m, oraz wskaźnikami ostrzegawczymi, według przepisów ruchu na drogach publicznych. W okresie mrozów warstwę zamarzniętej ziemi usuwa się za pomocą rozbijania jej uderzeniami młota po klinach stalowych, przytrzymywanych kleszczami lub stalowymi uchwytami na długim pręcie, aby pracownik przytrzymujący klin był poza zasięgiem uderzenia młota po klinie. Ciężar młotów używanych do tego celu wynosi 6 kG. Ponieważ zrywanie i kruszenie nawierzchni podłoża za pomocą narzędzi ręcznych jest bardzo pracochłonne, stosuje się narzędzia mechaniczne, np. młotki pneumatyczne z dłutami o różnych kształtach, uruchamiane przewoźnym zespołem sprężarek. Continue reading „Wykopy na ulicach lub drogach”

URZADZENIA OGÓLNE NA PLACU BUDOWY

URZĄDZENIA OGÓLNE NA PLACU BUDOWY . 8. 1. DANE OGÓLNE Urządzenia te biorą nazwę od ogólnych potrzeb placu budowy i obejmują: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, sprężone powietrze, ciepło, urządzenia porozumiewawcze itp. W kolejności projektowania zagospodarowania placu budowy stanowią one ostatnią pozycję, gdyż zwykle można je elastycznie przystosować do przebiegu dróg, instalacji zewnętrznych, do terenu itd. Continue reading „URZADZENIA OGÓLNE NA PLACU BUDOWY”

W tych warunkach nie moze byc ogólnie obowiazujacych wzorców planowania operatywnego

W tych warunkach nie może być ogólnie obowiązujących wzorców planowania operatywnego, lecz obowiązują jedynie zasady, które powinny być przystosowane do specyfiki i charakteru określonego budownictwa. Dlatego narzucanie praktyce, niezależnie od charakteru przedsiębiorstwa, szczegółowych form tego planowania w postaci zbioru porubrykowanych schematów do powszechnego stosowania nie byłoby słuszne. Kierując się tą zasadą, przedstawiona poniżej metoda planowania operatywnego ma jedynie charakter przykładowy. Przykładowo podane planowanie operatywne w tym ujęciu dzieli się na: – planowanie operatywne miesięczno-tygodniowe (miesięczne), – planowanie operatywne tygodniowo-dobowe (tygodniowe). Planowanie miesięczno-tygodniowe precyzuje zadania planów dyrektywnych rocznych i kwartalnych, natomiast planowanie tygodniowo-dobowe precyzuje zadania planów operatywnych miesięczno-tygodniowych. Continue reading „W tych warunkach nie moze byc ogólnie obowiazujacych wzorców planowania operatywnego”

Magazyn architektoniczny : Filmy i architektura: THX 1138

Pierwszy film George a Lucas a to bez wątpienia mistrzowski kawałek pod względem reprezentowania futurystycznych przestrzeni.
W THX 1138 podziemne przestrzenie są całkowicie kontrolowane.
Zachowanie ludzi napędzane jest przez różne leki w zależności od wymaganego efektu fizycznego.
Film zawierał katalog doświadczeń przestrzennych i odkrywał nowe formy przestrzeni, które są o wiele lat wyprzedzające 70 pomysłów.
Zapraszamy do obejrzenia tego wspaniałego filmu i daj nam znać swoje uwagi poniżej! MAIN INFO Tytuł oryginalny: THX 1138 Rok: 1971 Czas trwania: 86 min. Continue reading „Magazyn architektoniczny : Filmy i architektura: THX 1138”

Nowoczesna architektura : SOM rozpoczyna działalność w szpitalu The Christ Hospital w Cincinnati

SOM Skidmore Owings & Merrill (SOM) rozpoczął budowę swojego planu głównego o powierzchni 1,4 miliona stóp kwadratowych dla szpitala The Christ Hospital w Cincinnati, Ohio.
Rozbiórka rozpocznie się na istniejącym garażu na południowym końcu kompleksu szpitalnego, aby oczyścić drogę dla nowego Centrum Ortopedii i Kręgosłupa (OSC).
Współczesny budynek o powierzchni 332 000 metrów kwadratowych opiera się głównie na czerwonej cegle, istniejącej zabudowie i otaczającej ją historycznej górze Mt.
Auburn sąsiedztwo, zapewniając nową publiczną twarz na południowej stronie szpitala.
SOM dąży do uzyskania certyfikatu LEED po ukończeniu w połowie 2015 roku. Continue reading „Nowoczesna architektura : SOM rozpoczyna działalność w szpitalu The Christ Hospital w Cincinnati”