Ustalenie orientacyjnych wskazników techniczno-ekonomicznych stosownie do rodzaju obiektów i warunków ich budowy

Ustalenie orientacyjnych wskaźników techniczno-ekonomicznych stosownie do rodzaju obiektów i warunków ich budowy. Spośród wskaźników techniczno- ekonomicznych podać można najczęściej stosowane: wielkość tzw. przerobu na jedną robotnikogodzinę (licząc robotnika produkcyjnego), ilość efektywnych godzin pracy W roku lub w miesiącu na jednego robotnika, ilość robotników, wielkość funduszu płacy, wskaźniki mechanizacji poszczególnych rodzajów robót, wskaźniki wyposażenia w maszyny itp. Dyrektywny plan budowy powinien określone zadania wyznaczać w jednostkach rzeczowych i finansowych (a nie wyłącznie w finansowych). Plan powinien być oparty na aktualizowanych corocznie środkach produkcji znajdujących się do dyspozycji oraz na wskaźnikach techniczno-ekonomicznych zbliżonych do tych, jakie wykazują przodujące przedsiębiorstwa i budowy. Uwzględniając w planowaniu postępowe, lecz jednocześnie realne w danych warunkach wskaźniki techniczno-ekono miczne, można wpływać na stałe podnoszenie postępu techniczno-organizacyjnego wykonawców. Natomiast operowanie wskaźnikami postępowymi, lecz obiektywnie niemożliwymi do uzyskania, wywołuje skutek odwrotny od zamierzonego. [patrz też: co wymaga pozwolenia na budowę, tkanina futerkowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje ]

Powiązane tematy z artykułem: co wymaga pozwolenia na budowę przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje tkanina futerkowa